Beleid voor aanvaardbaar gebruik  

Deze website wordt gepubliceerd door GlaxoSmithKline Consumer Healthcare. Door deze site te gebruiken verklaar je je akkoord met onderstaande voorwaarden. Indien je hiermee niet akkoord gaat, mag je de site niet gebruiken. De website met internetadres www.Parodontax.nl en alle informatie die op deze website is geplaatst, is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van tandarts of mondhygiënist vervangen. De informatie op deze site dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Te allen tijde dient een tandarts of specialist te worden geraadpleegd.
Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en grafisch materiaal. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij GlaxoSmithKline. GlaxoSmithKline behoudt zich terzake al haar rechten voor.
GlaxoSmithKline machtigt je bij deze delen van deze site voor eigen gebruik en zonder commerciële doeleinden te verveelvoudigen. Behoudens deze beperkte toestemming is ieder gebruik, geheel of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze site of gedeelten daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GlaxoSmithKline, verboden.
Hyperlinks of deeplinks naar deze website mogen slechts op zodanige wijze worden gerealiseerd dat te allen tijde duidelijk is dat deze website wordt aangeboden door GlaxoSmithKline en bij het publiek niet de indruk wordt gewekt dat de website van GlaxoSmithKline door een derde wordt aangeboden. Tot het plaatsen van hyperlinks en deeplinks naar deze website mag slechts worden overgegaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van GlaxoSmithKline, en slechts indien zulks niet in strijd is met de wet.
Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie accepteert GlaxoSmithKline geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze informatie. GlaxoSmithKline aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze site of voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van de geboden informatie. GlaxoSmithKline is te allen tijde gerechtigd de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen.
Bepaalde links op deze site leiden naar websites die door een derde partij worden aangeboden en/of onderhouden en waarover GlaxoSmithKline geen controle kan uitoefenen. Indien je deze sites bezoekt ben je onderworpen aan het daarop van toepassing zijnde recht, gebruiksvoorwaarden en/of privacybeleid. Je dient altijd zelf deze sites daarop te controleren. GlaxoSmithKline aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van dergelijke sites, of voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie op deze websites.
Op al het bezoek aan deze website en alle (navigatie)handelingen die hierop worden verricht is respectievelijk het Nederlandse recht van toepassing.