Algemene voorwaarden

Gezondheidszorginformatie

Deze website kan informatie bevatten over medische aandoeningen en de behandeling daarvan.  GSK doet geen uitspraak over de geschiktheid van het materiaal dat zich op de site bevindt voor gebruik buiten de beoogde doelgroep. Wie vanaf een andere locatie toegang krijgt tot deze site, doet dit op eigen initiatief en is zelf verantwoordelijk voor naleving van de plaatselijke regelgeving indien en in zoverre deze plaatselijke wetgeving van toepassing is.  Daarnaast behoort niets op deze website te worden geïnterpreteerd als medisch advies of een medische aanbeveling, en er mag niet op worden vertrouwd als basis voor een beslissing of actie. In het bijzonder moet altijd medisch advies worden gevraagd van een gekwalificeerde arts.

GSK spant zich naar redelijkheid in om deze website up to date te houden. Sommige informatie kan na verloop van tijd evenwel verouderd raken. Behalve waar expliciet vermeld, geeft GSK geen garantie inzake de nauwkeurigheid, de compleetheid of het gebruik van de informatie van deze website en doet terzake ook geen uitspraken.

Hypertekst-koppelingen

Deze website kan u verbinden met andere websites op het internet, waaronder de websites van filialen van GSK in andere landen.  Zorg ervoor dat u kennis neemt van de juridische - en privacygedeelten van de andere websites van GSK of sites van derden waar u zich naar doorverbindt.  GSK is niet verantwoordelijk voor informatie of meningen die zich op websites van derden bevindt, beveelt deze niet aan, en is er niet verantwoordelijk voor.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal op deze site behoren aan bedrijven van de GSK-groep van bedrijven, of zij hebben toestemming gekregen om dit materiaal te gebruiken, behalve waar specifiek anders wordt verklaard. Gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud in welke vorm dan ook, anders dan in overeenstemming met onderstaande toestemming, is niet toegestaan:

U kunt het materiaal op deze website voor uw persoonlijk -, niet-commercieel gebruik lezen, bekijken, afdrukken, downloaden en kopiëren, maar uitsluitend onder vermelding van de website als bron van het materiaal en het copyright statement "© GSK-groep van bedrijven, alle rechten voorbehouden ".  Geen ander gebruik van het materiaal is toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als licentieverlening of rechtsverschaffing op grond van enig intellectueel eigendom (inclusief patenten, handelsmerken en auteursrechten) van de GSK-groep van ondernemingen of een derde.

GSK maakt geen aanspraak op de eigendom van, noch op enig verband met enige handelsmerken van derden welke op deze website worden weergegeven. Deze handelsmerken van derden worden uitsluitend gebruikt ter aanduiding van de producten en diensten van hun desbetreffende eigenaars. Uit dit gebruik kan geen sponsoring of ondersteuning zijdens GSK worden afgeleid.

Gebruik van informatie

Mededelingen van gebruikers die - of ander materiaal dat via het internet zin/is verzonden of geplaatst op een website van GSK of anderszins (anders dan met persoonlijke - en/of gezondheidsgerelateerde informatie, die onder het privacybeleid van GSK vallen) worden als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom beschouwd. GSK heeft geen enkele verplichting van welke aard dan ook met betrekking tot deze bedoelde informatie.  Het staat GSK vrij deze informatie voor enig doel dat het passend acht, waaronder reproductie en publicatie, te gebruiken. GSK kan alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die deel uitmaken van dergelijke informatie voor welk doel dan ook gebruiken, inclusief commercieel gebruik, zonder gebruikers te betalen voor de toepassing van dit recht.

Privacy

GSK respecteert de privacy van de bezoekers van zijn website. Zie het Privacybeleid van GSK voor een uiteenzetting van uw rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot de informatie die op deze website wordt gepubliceerd.

Geen uitnodiging om te handelen

Niets op deze website vormt een uitnodiging of aanbieding tot te investeren of te handelen in effecten of ADR's van GSK.  In het bijzonder kunnen feitelijke resultaten en ontwikkelingen aanzienlijk van op deze website bekendgemaakte voorspellingen, meningen en verwachtingen afwijken en op de prijsontwikkeling van effecten in het verleden kan niet worden vertrouwd als een richtlijn voor de toekomstige ontwikkeling.